• Výtvarné techniky

    • Kresba  patrí k hlavným predmetom vo výtvarnom odbore. S touto výtvarnou technikou sa stretávajú žiaci od prípravného ročníka až po štúdium pre dospelých. Kresba je základom pre všetky ostatné výtvarné techniky. Je výtvarný postup, kde sa žiaci učia od linky,čiary, zobrazovať tvary, ktoré nás obklopujú a ktoré poznávame.Postupne sa žiaci v kresbe učia kompozícii, perspektíve, tieňovaniu. Kresbou vyjadrujú svoje pocity a postoje. Žiaci vo výtvarnom odbore sa učia kresbe ceruzkou, uhlom, rudkou, tušom, olejovým a voskovým pastelom. Ako podkladový materiál používame výkresy, ale kreslíme aj na drevo, textil, kameň. Základným vyjadrovacím prostriedkom  kresby je linka . Postupne sa žiaci učia tieňovaním zobrazovať priestor ,perspektívu a vyjadrujú charakter deja. Zvlaštnosťou a jedinečnosťou kresby  je rukopis dieťaťa, ktorý hovorí aj o povahových črtách či charaktere dieťaťa- výtvarníka.
     Maľba vdychuje kresbe ducha, oživuje dej, odráža voľnosť a spontánnosť dieťaťa. Maľovanie, tak ako všetky ostatné umenia má svoje techniky, zákonitosti, zručnosti. S touto výtvarnou technikou sa oboznamujú žiaci vo výtvarnom odbore od prípravného ročníka až po štúdium pre dospelých. Žiaci sa učia miešať farby, rozmalovávať plochy.Farbou vyjadrujú nielen obsah, perspektívu a priestor,  ale aj svoje postoje, pocity a nálady pri vlastnej tvorbe. Vo výtvarnom odbore sa učia žiaci technike maľby temperovou farbou, akvarelom, farbami na textil, drevo, sklo a textil.
     Grafika a grafické techniky: linoryt, drevoryt, suchá ihla, patria vo výtvarnom odbore k tým ťažším výtvarným technikám. Postupne si žiaci spravia najprv v kresbe návrhy. Potom námet - kompozíciu  riešia čierno-bielou kresbou. Svoje výtvarné dielo kreslia v negatíve na zvolený materiál, guma, drevo,kovová platnička.Špeciálnymi rydlami na grafické techniky sa žiaci učia zručnostiam vyrývania do daného materiálu.Preto k týmto výtvarným technikám pristupujeme vo výtvarnom odbore až vo vyšších ročníkoch, nakoľko technika vyrývania si vyžaduje aj fyzickú zrelosť dieťaťa. Po dokončení práce sa jednotlivé detské výtvarné diela tlačia a dostávajú podobu čiero-bielych  alebo aj farebných grafických listov .
     Počítačová grafika
     Študent sa oboznamuje zo základnými nástrojmi bitmapovej a vektorovej grafiky s presahom do animácie. Študent si osvojuje pohyb v počítačovom prostredí a grafických programoch. Študent si osvojuje počítačovú terminológiu a základnú prácu so súbormi a adresármi.  Tematicky a obsahovo prechádzame od úpravy fotografii, tvorby plagátu, voľnej grafickej výpovede až po kombinovanie počítačových grafických programov. Výstupné realizácie sú v podobe tlačených grafických listov.
     Kladieme dôraz na individuálny prístup podľa vekovej kategórie študenta. Cieľom výučby je rozvíjanie vizuálnej komunikácie a kreativity.
     Modelovanie. Vo výtvarnom odbore sa žiaci už od prípravného ročníka učia modeľovať a tvarovať nielen z hliny, ale aj z papiera, pletiva a drôtu. Modeľujeme z hrnčiarskej hliny. Žiaci sa učia postupne modeľovať a tvarovať jednoduché tvary v reliéfe a postupne prechádzame do drobnej plastiky. Po vypálení namodeľovaných detských výtvarných prác ich aj farebne riešime keramickými farbami. Modelovanie patrí  vo výtvarnom odbore k výtvarným technikám, ktoré majú žiaci najradšej.
     Paličkovanie a tkanie patrí vo výtvarnom odbore k textilným technikám . Pod odborným vedením  sa žiaci vracajú k dávnemu umeleckému remeslu. Po nakreslení farebného návrhu si žiaci spravia nákres,  podľa ktorého potom zvoleným materiálom pracujú na danej téme.
     Rezbárstvo patrí  vo výtvarnom odbore k rozšírenému vyučovaniu. Pod odborným vedením sa žiaci učia v špeciálnej dielni vyrezávať do dreva rôzne plastiky či reliéfy podľa vlastných návrhov či po motivácii a vhodne zvolenej témy vyučujúceho.  Dotvárajú  vlastnou fantáziou aj nájdené drevené prírodniny. V tomto výtvarnom odbore sa žiaci učia nielen zručnosti rezania a vyrývania špeciálnymi dlátami na drevo, ale učia sa aj  poznávať a cítiť materiál, ako jeden z výtvarných výrazových prostriedkov.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje