• Herecké techniky

    • Dramatická výchova
     Dramatickú tvorbu úlohou pedagóga je metódou tvorivej gramatiky prebúdzať v deťoch to najlepšie čo v nich je, viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu – k vedomiu svojej vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju vedeli využiť v prospech skupiny, motivovať ich k činnosti, obohacovať ich emocionálny život,  pomôcť im poznávať svet cez hru a rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu a schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách.
     Dramatickú slovesnosť
     Jej cieľom je upevňovať zmysle žiakov pre mravné a umelecké hodnoty a umožňovať im pri tom, aby si uvedomovali a vyjadrili v dramatickom a slovesnom prejave svoje konflikty so svetom, ich príčiny a prípadné riešenia.
     Základy pohybu<br>-pohybové cvičenia zahŕňajú správne zvládanie držanie tela, rytmus pohybu, orientáciu a pohyb v priestore, pohyb štylizovaný – tanec, či pantomímu.
     Reč a rozvoj rečových schopností
     Reč – to je hudba. Tak ako sa z atómov skladá vesmír, tak sa z jednotlivých hlások skladajú slová, zo slov vety, verše, myšlienky. Reč je základ komunikácie preto s deťmi venujeme veľa času cvičeniam a hrám, ktoré rozvíjajú schopnosť jasne, presne, výrazne a zrozumiteľne rozprávať.
     Zmyslové cvičenia
     Zmyslom cvičení je zväčšovať záber poznania detí, vedieť veci presnejšie a cieľavedomejšie vnímať zrakom. Pomenovať veci, javy, rozprávať o nich, nachádzať súvislosti (asociácie, spomienky). Na základe konkrétnych pozorovaní vedieť domýšľať, logicky myslieť, cibriť si postreh a cvičiť pamäť.
     Dramatické hry
     Objavovanie seba a okolitého sveta. Cvičenie vedie učiteľ mäkkým polohlasom, sleduje aktivitu detí, nenápadne vyvoláva reakcie (vietor, víchor, vtáky a ich let ...).
     Rytmus
     Pri rozvíjaní rytmického cítenia vychádzame z prirodzeného hravého princípu. Precvičujeme základný rytmus slovom, pohybom, hrou na telo, využívame ľahko ovládateľné Orffove nástroje. Pri cvičeniach nám ide o rozvíjanie rytmickej fantázie.
     Prednes
     Súčasťou prípravy kultivovaného recitátora sú cvičenia, ktoré vedú k vedomej práci s telom, hlasom, dychom, rezonanciou, artikuláciou, intonáciou a dynamikou. Detský prednes je výpoveďou dieťaťa o sebe prostredníctvom textu. Zvyšuje sa v ňom kultúra jazykového prejavu, prehlbuje sa vzťah k materinskej reči ...
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje