• Nadpis

   • Mgr. Vladimíra POVAŽSKÁ, vedúca oddelenia

    Momentálne na MD.
    Po predchádzajúcom štúdiu v oblasti obchodu a podnikania študovala na Konzervatóriu v Žiline, ktoré ukončila v roku 2003. Následne si vzdelanie doplnila štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Učiteľstvo umeleckých predmetov so zameraním na spev, ktoré zavŕšila v roku 2008.
    V ZUŠ Ružomberok pracuje od roku 1995 ako hlasový pedagóg. Okrem toho vedie detský spevácky zbor pri ZUŠ Ružomberok.
     
    Mgr. Jana KRAJČOVIČOVÁ
     
    Absolventka Konzervatória v Žiline. Na našej škole pôsobí od roku 2006. Okrem klasického a ľudového spevu sa v rámci vyučovania venuje aj populárnemu spevu. Na Katolíckej univerzite študovala spev u Miriam Žiarnej.
     
    Mária MYDLIAROVÁ, DisArt.
     

    Na našej škole študovala spev u Vladimíry Považskej. V štúdiu pokračovala na žilinskom konzervatóriu. V súčasnosti študuje spev na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

    PaedDr. Miriam ŽIARNA, PhD., ArtD.

    Pochádza z Kremnice. Vyučuje spev na Katolíckej univerzite. V súčasnosti zastupuje p. uč. Považskú.

   • Spevácke oddelenie

   • Mgr. Jana KRAJČOVIČOVÁ
     
    Absolventka Konzervatória v Žiline. Na našej škole pôsobí od roku 2006. Okrem klasického a ľudového spevu sa v rámci vyučovania venuje aj populárnemu spevu. Na Katolíckej univerzite študovala spev u Miriam Žiarnej.
     
    Mgr.art. Mária KIZAK
    Momentálne na MD

    Na našej škole študovala spev u Vladimíry Považskej. V štúdiu pokračovala na žilinskom konzervatóriu a na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Mgr. art. Alžbety Trgovej, ArtD. Na ZUŠ Ľ. Fullu vyučuje spev, hru na klavíri a vedie spevácky zbor RUŽIČKA.

    Mgr. Vladimíra POVAŽSKÁ, vedúca oddelenia

    Študovala na Konzervatóriu v Žiline, ktoré ukončila v roku 2003. Následne si vzdelanie doplnila štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Učiteľstvo umeleckých predmetov so zameraním na spev, ktoré zavŕšila v roku 2008.
    V ZUŠ Ľ.Fullu pracuje od roku 1995 ako hlasový pedagóg a vedie detský spevácky zbor AMABILE.

     

   • Oddelenie sláčikových nástrojov

   • Martin LIPTÁK, DiS.art.  vedúci oddelenia

    Študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr.art. Ľubomíra Kudju.V súčasnosti vyučuje hru na husliach v ZUŠ Ľ. Fullu, vedie Ľudovú hudbu ZUŠ Ľ. Fullu. Je primášom folklórneho súboru LIPTOV a hrá prvé husle v sláčikovom zoskupení AMADEO.

    Tomáš BRTKO, DiS.art.
    Študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr.art. Ľubomíra Kudju. V súčasnosti vyučuje hru na husliach v ZUŠ Ľ. Fullu aj na elokovaných pracoviskách v Ľubochni a v Hubovej.
     
    Gabriela STEHUROVÁ, DiS.art.
    Hudobné vzdelanie získala na ZUŠ v Ružomberku v triede Anny Haluškovej, potom na Konzervatóriu v Žiline v husľovej triede Mgr. Ľubomíra Kudju. Pred príchodom do našej školy pôsobila v ZUŠ v Čadci, kde vychovala celý rad skvelých absolventov.
    V ZUŠ Ľ. Fullu vyučuje hru na husliach aj na elokovanom pracovisku v Liptovských Sliačoch, kde vedie i ľudovú hudbu CIFRUŠKY.
     
    Mgr. Tomáš ULIČNÝ
    Absolvent konzervatória v Banskej Bystrici a Topoľčanoch. Ako učiteľ hry na husliach pôsobí v ZUŠ v Ružomberku od roku 2003. Popri vyučovaniu sólovej hry na husle a viole vedie aj komorný súbor. Je primášom a vedúcim súboru Cimbalovka Tomáša Uličného.
     
    Bc. Jana VAŇUGOVÁ
    Hudobné vzdelanie získala na ZUŠ v Dolnom Kubíne v triede Márie Mikšíkovej a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súčasnosti vyučuje hru na husliach v ZUŠ Ľ. Fullu na elokovanom pracovisku v Hubovej a hudobnú náuku v Ľubochni a Hubovej.
     
    Mariana Jakubčová

    Vyučuje hru na violončele.

     

    Mgr.art. Martin KRAKOVSKÝ
    Okrem hry na kontrabase vyučuje hru na basovej gitare a hru na akordeóne.
     
     

     

   • Oddelenie dychových nástrojov

   • Mgr. Renáta ANDROVIČOVÁ, vedúca oddelenia
     
    Hra na zobcovej flaute a priečnej flaute.
    Je absolventkou Konzervatória v Žiline z triedy profesora Jána Figuru st. ( 1986 ) a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor hudobná pedagogika (2004). Na ZUŠ pôsobí od roku 1997. Žiaci z jej triedy reprezentujú školu na súťažiach a festivaloch, kde získali  mnohé ocenenia.
     
    Mgr. art.. Matej DROPPA
     
    Hra na trúbke,zobcovej flaute.Vedie džezový orchester RK JUNIOR BAND.
     
    Mgr. Marek KIZAK
     
    Zobcové flauty (sopránová, altová, tenorová), saxofón, hoboj, klarinet
     
    Mgr. art. Mária KIZAK
     
    Zobcové flauty (sopránová, altová), momentálne na MD

     

    Beáta SIDOROVÁ

     

    Zobcová flauta, cimbal.
   • Gitarové oddelenie

   • Branislav HLAVÁČ
     
    V Ružomberku pôsobí ako učiteľ od roku 1997. Jeho prvým učiteľom bol F. Lajčiak. Neskôr navštevoval  súkromné hodiny u A. Jánošovej.V roku 2001 úspešne absolvoval na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topolčanoch,kde študoval pod vedením M. Tomašoviča. Jeho žiaci sa pravidelne zúčastňujú gitarových festivalov a súťaží na Slovensku ale aj v okolitých štátoch,kde získali viacero zaujímavých ocenení. Pri vyučovacom procese kladie veľký dôraz na komornú hru a jeho žiaci často vystupujú na rôznych podujatiach v Ružomberku a okolí.  
     
    Mgr.art. Marián LEPIEŠ
     
    Vyučuje hru na elektrickej gitare. Vedie rockovú kapelu.
     
    PaedDr. Monika GAZDARICOVÁ
     
    V rokoch 2001-2006 študovala na Pedagogickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku a na konzervatóriu v Košiciach.

     

    Igor SIROTIAK, Dis.art,  vedúci oddelenia

    Študoval na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topolčanoch.

     
   • Oddelenie klávesových nástrojov

   • Mgr. Andrea BALLOVÁzástupkyňa riaditeľa školy
    V našej škole pôsobí od roku 1993. Základy hry na klavíri získala na  ZUŠ v Ružomberku v triede Ireny Šimerkovej. V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Žiline u Mgr. Ľudmily Krškovej a absolvovala u Mgr. Ľudmily Fraňovej. Vysokoškolské vzdelanie si doplnila na PF KU v Ružomberku v roku 2007. Hru na klavír študovala v klavírnej triede PaedDr. Mgr. Art. Jaroslavy Šimerkovej.
    V súčastnosti pôsobí na ZUŠ ako  učiteľka hry na klavíri a  korepetítorka.
     
    Oľga BRUNCKOVÁ,vedúca  oddelenia
    Absolventka našej školy v triede Kláry Róglovej. V rokoch 1976 – 1982 študovala na Konzervatóriu v Žiline v klavínej triede Mgr. Dagmar Dubenovej. Na ZUŠ v Ružomberku pôsobí ako učiteľka klavírnej hry a korepetítorka od roku 1982. 
    Medzi jej vynikajúcich absolventov patrí o.i.. Zuzana Zahradníková,  pôsobiaca na katedre hudby PF KU v Ružomberku.
     
    Eugen DANČO
     
    Alžbeta DEMKOVÁ
    Hudobné vzdelanie získala na ZUŠ v Ružomberku v triede Emy Abele, potom externe na Konzervatóriu v Žiline v klavírnej triede Mgr. Ľudmily Krškovej. Pred príchodom do našej školy pôsobila v ZUŠ v Dolnom Kubíne.
     
    Mgr.art. Martin JURČO, PhD. - zástupca riaditeľa školy.
    Študoval na konzervatóriu v Bratislave hru na klavíri v triede Kataríny Dibákovej a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Idy Černeckej a Doc. Františka Perglera. Štúdium komornej hry na VŠMU v triede Doc. Márie Heinzovej. Pôsobil na viacerých ZUŠ v Bratislave. V súčasnosti vyučuje hru na klavíri na ZUŠ Ľ. Fullu. Z jeho absolventov pokračujú v štúdiu na konzervatóriu Daniel Truchan a Terézia Hatiarová.
     
    PaedDr. Mgr. art. ZLATICA JURIŠOVÁ - vyučuje hru na akordeóne, klavíri, vedie akordeónový súbor
     
    Bc. Vladimír FABÍK - 
    Vyučuje hru na klavíri, na keyboarde. Okrem toho korepetuje v hudobnom a v tanečnom odbore.
     
    Mgr.art.  Zuzana VIERIKOVÁ 
    Základy hudobného vzdelania absolvovala na ZUŠ v Ružomberku v klavírnej triede Ireny Šimerkovej. Pokračovala na konzervatóriu v Banskej Bystrici a na AMU v B. Bystrici u doc. MdA. Jany Škvarkovej.
     
    Mgr. Mária PALIDEROVÁ
    Momentálne na MD.
    Absolventka ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline, ktorú navštevovala do roku 2001. Po ukončení štúdia na ZŠ a ZUŠ sa stala poslucháčkou žilinského Konzervatória, kde študovala hru na klavíri v triede MgA. Dariny Švárnej. Bola tiež členkou Žilinského miešaného zboru.
    Vyštudovala hru na klavíri na Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslavy Šimerkovej. Ako študentka Katolíckej univerzity sa zúčastnila niekoľkých domácich i zahraničných súťaží, na ktorých dosiahla významné umiestnenia sama, ale tiež  v štvorručnej hre.
     

    Mgr. Alžbeta POPAĎÁKOVÁ PhD.

    Vyučuje hru na klvíri, štvorručnú hru, korepetície 

    Mgr. Martina PRIESOLOVÁ
    Základy hry na klavíri získala na  ZUŠ v Ružomberku v triede Ireny Šimerkovej. V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Žiline u Mgr.Viery Sočuvkovej. Vysokoškolské vzdelanie si doplnila na PF KU v Ružomberku v študijnom odbore hra na klvíri -hudobné umenie. V súčastnosti pôsobí na ZUŠ ako  učiteľka hry na klavíri a  korepetítorka.

     

    Mgr. art. Jana KLIMEKOVÁ
    Diriguje orchester ZUŠ Ľ. Fullu, vyučuje hru na klavíri a spev

     

    Mgr. art. Jana KLIMEKOVÁ - Skladaná
    Okrem hry na organe vyučuje hru na klavíri a vedie chrámový spevácky zbor sv. Ondreja v Ružomberku.
     
    Eva SEMANOVÁ, DiS. art.
    Vyučuje hru na klavíri na elokovanom pracovisku v Ľubochni.
     
    Mgr.art. Jana KLIMEKOVÁ
    Okrem hry na organe vyučuje hru na klavíri a vedie chrámový spevácky zbor sv. Ondreja v Ružomberku.
     

    Ľubomíra Nemčeková 

    Vyučuje hru na klavíri

    Ján ŠTEFÁNEK
    Do základov klavírnej hry ho zasvätila p. uč. Rizmanová v Osvetovom stredisku v Sučanoch. Na Konzervatóriu v Žiline študoval v klavírnej triede Antona Kálaya. Na pobočke v Ľubochni pôsobí od roku 1979. V obci sa aktívne zapája do kultúrneho a hudobného diania. Niekoľkokrát do roka organizuje v Ľubochni koncerty ( napr. na Vianoce, Nový rok, na sviatok Cyrila a Metoda, koniec šk. roka..) 
    Účikuje a diriguje v chrámovom speváckom zbore, pre ktorý upravuje aj rôzne skladby.
    Z jeho absolventov sa v hudbe uplatnil Ondrej Olos.
    Vyučuje hru na klavíri na elokovanom pracovisku v Ľubochni.
     

    Mgr. et Mgr. Lucia ULIČNÁ

     
    Prvý a druhý stupeň hry na klavír absolvovala na ZUŠ v Ružomberku u Ireny Šimerkovej. V roku 2002 maturovala na Cirkevnom gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku a v roku 2008 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku. V umeleckom štúdiu hry na klavíri pokračovala na Katedre hudby PF KU v Ružomberku.
    Na ZUŠ pôsobí ako pedagogička a korepetítorka od roku 2004.
   • Ostatné

   • Erik Kurej - bicie nástroje

    Beáta SIDOROVÁ - cimbal

    V ZUŠ Ružomberok pracuje ako učiteľka hry na cimbale od roku 1988, kedy v našej škole začala tradícia hry na tomto nástroji.Okrem hry na cimbale vyučuje aj hru na zobcovej flaute.
    Na ZUŠ v Ružomberku vyštudovala hru na akordeóne u p. uč. Rógela a následne v Banskej Bystrici hru na cimbale u p. uč. Chupáčovej.V rokoch 1981- 2007 účinkovala ako cimbalistka vo folklórnom súbore Liptov. V súčasnosti účinkuje v Ľudovej hudbe K. Hromádku v Dolnom Kubíne.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje