• Nadpis

    • ÚVODNÉ USTANOVENIA

                 Školský poriadok je vydaný riaditeľom školy v zmysle Zákonníka práce, Organizačného poriadku školy, Prevádzkového poriadku školy, Pracovného poriadku, Vnútorného poriadku školy pre žiakov, Vyhlášky MŠVVŠ SR o základnej umeleckej škole 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008, Vyhlášky MŠVVŠ SR o základnej škole 320/2008 Z. z. z 23.júla 2008, Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl  (schválené MŠVVŠ SR dňa 29. januára 2004 pod číslom 491/2003-091).

     OB S A H

     I.VŠEOBECNÉ POKYNY

     II. PRÁVA ŽIAKOV

     III. POVINNOSTI ŽIAKOV, DOCHÁDZKA, SPRÁVANIE SA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA,VÝCHOVNÉ OPATRENIA

     IV. NARIADENIA ŠKOLY

     V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     V súlade s organizáciou štúdia a výchovno-vzdelávacej práce vydávam školský poriadok, ktorý je platný od 02.09. 2013 pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. 

     Pre žiakov je platný osobitne Vnútorný školský poriadok pre žiakov vydaný riaditeľom školy, ktorý dopĺňa školský poriadok a je platný od 02.09.2013.

      

     I. VŠEOBECNÉ POKYNY

     1.Žiaci budú oboznámení s týmto školským poriadkom a Vnútorným školským poriadkom pre žiakov nasledovne:

     ·         žiaci hudobného odboru – PŠ, I. stupňa základného štúdia - na prvej  vyučovacej hodine hudobnej náuky

     ·         žiaci VO, TO, LDO – na prvej vyučovacej hodine

     ·         žiaci II. stupňa základného štúdia a ŠPD - na prvej vyučovacej hodine individuálneho vyučovania

     ·         rodičia - na plenárnom rodičovskom združení v príslušnom školskom roku.

     Poučenie žiakov o školskom poriadku sa písomne zaznačí v triednej knihe. Poučenie rodičov sa zaznačí v prezenčnej listine plenárneho rodičovského združenia.

     2. Vyučovanie na škole sa začína rôzne podľa rozvrhov jednotlivých odborov, ale spravidla najskôr o 13.00 hod. 

     3. Prestávky trvajú 10, alebo 5 minút (podľa rozvrhu) 

     4. O dochádzke a prospechu žiaka sa môžu rodičia informovať: 
     - pred alebo po vyučovaní - v individuálnom vyučovaní
     - pred alebo po vyučovaní - v skupinovom vyučovaní
     (obe možnosti však nesmú ovplyvňovať vyučovanie ďalších žiakov)
     - na rodičovskom združení
     - v závažných prípadoch u riaditeľa alebo zástupcov riaditeľa školy

     5. Na verejnom kultúrnom podujatí môže žiak účinkovať len so súhlasom učiteľa hlavného predmetu - ním naštudovanou kompozíciou alebo ním schváleným kultúrnym programom.

     6. Ku všetkým učiteľom, zamestnancom školy a dospelým osobám v škole sa žiaci správajú zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia.

     7. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov budú vždy včas zverejňované na nástenkách školy a na internetovej stránke školy.

     8. Zákonný zástupca môže komunikovať s riaditeľstvom v čase konzultačných hodín.

     II. PRÁVA ŽIAKOV

     1.Každý žiak má právo poznať svoje práva a povinnosti, ktoré upravuje tento Školský poriadok.

     2.Žiak má právo:

     ·         na primeraný výklad učiva, zrozumiteľné pretlmočenie obsahu diela;

     ·         k študovanému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď;

     ·         na omyl;

     ·         vedieť termín skúšania;

     ·         na objektívne hodnotenie;

     ·         na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov;

     ·         vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek;

     ·          sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov (na hodinách kolektívnych predmetov); na komornej hre alebo súborovej hre žiaci sedia podľa nástrojového obsadenia; v LDO, TO a vo VO spolupracujú podľa charakteru určenej či zvolenej témy a podľa typu zverenej úlohy;

     ·         na dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" prijaté UNESCOm 20. novembra 1959,

     ·         na rešpektovanie zdravotných problémov, náboženského cítenia,

     ·         každý žiak má právo zúčastňovať sa mimotriednych a mimoškolských podujatí organizovaných školou.

     III.POVINNOSTI ŽIAKOV

     1.Každý žiak má povinnosť poznať tento Školský poriadok  a dodržiavať ho.

     2.Žiaci sú povinní nosiť si do školy žiacku knižku a ostatné pomôcky.

      Čl. 1

     Dochádzka žiakov do školy

     1.Žiak je povinný navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch príslušného odboru, 
     určené učebným plánom v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.

     2.Žiaci prichádzajú na vyučovanie včas

     3. Žiak môže vymeškať vyučovanie a kultúrne podujatia školy len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a neočakávané dopravné situácie.

     4. Neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný písomne ospravedlniť v žiackej knižke.  Žiak je povinný predložiť žiacku knižku s písomným ospravedlnením vyučujúcemu bez vyzvania na nasledujúcej hodine. Odporúčame rodičom, aby pravidelne sledovali žiacku knižku a potvrdili to podpisom.

     5. Ak vymeškané hodiny nebudú písomne ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú. Vysoký počet vymeškaných hodín môže byť dôvodom neklasifikovania žiaka. Pre klasifikovanie je potrebné vhodným spôsobom preukázať zvládnutie predpísaného učiva.

     6. Neprítomnosť žiaka aj na kultúrnych podujatiach, či súťažiach je zákonný zástupca povinný oznámiť včas učiteľovi hlavného predmetu osobne, telefonicky alebo písomne.

     7. Ak žiak zamešká vyučovaciu hodinu, učiteľ nie je povinný hodinu nahradiť. Je to záležitosť učiteľa, pokiaľ to časové a priestorové podmienky dovoľujú. Dodatočné náhrady hodín však nie sú vhodné.

     8. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania: 
     Na jeden deň - uvoľňuje vyučujúci 
     Na viac dní - uvoľňuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti.

     9. Žiak chodí do školy vhodne a čisto oblečený a upravený.

     10. Žiak chodí do školy pripravený. 

     Čl. 2
     Príchod žiakov do školy

     1. Budova ZUŠ Ľudovíta Fullu je otvorená spravidla počas prevádzkovej doby školy. Presný harmonogram zamykania školy je zverejnený na nástenkách.

     2. V škole je zavedené prezúvanie. Žiaci sa prezúvajú na chodbe. Na uloženie vecí používajú vešiaky a poličky  na chodbách, prípadne si uložia šaty do šatne. Odev a obuv si žiaci z bezpečnostných dôvodov môžu nosiť so sebou do učebne. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budovu školy. 

     3. V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, skejty, jazdiť na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch.

     Čl. 3
     Správanie sa žiakov na vyučovaní

        Žiak dochádza na vyučovanie, koncerty, kultúrne podujatia školy a súťaže s takým časovým predstihom, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie, podujatie a pod.

     1.Na vyučovanie nosí žiak požadované pomôcky, materiály a požadovaný druh odevu. Žiak dbá o svoju osobnú hygienu a nosí so sebou nevyhnutné hygienické potreby.

     2. Žiak obzvlášť na TO nosí povinne dres a charakteristickú obuv - piškóty. Na požiadanie pedagóga je povinný priniesť kostým, prípadne vhodný odev na konkrétne vyučovacie hodiny (platí aj pre LDO).

     3. Žiaci sú povinní nosiť si do školy žiacku knižku a učebnice.

     4. Každý žiak sa svedomito a systematicky pripravuje na vyučovacie hodiny, ktoré v ZUŠ navštevuje.

     5. Žiak udržuje svoje pracovné miesto a jeho okolie v čistote a poriadku.

     6.  V triede a v školských priestoroch zachovávajú čistotu a chránia školský majetok, šetria učebné pomôcky a učebnice. Ak spôsobia škodu, sú povinní ju nahradiť.

     7. Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.

     8. Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v triede a pokojne očakáva príchod vyučujúceho.

     9. Žiak sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne a tvorivo pracuje, nevyrušuje.

     10. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

     11. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti.

     12. Žiak dbá o čistotu a poriadok v budove, v ktorej má vyučovanie aj v jej okolí.

     13. Manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, zrkadlami na TO môžu žiaci len so súhlasom pedagóga a pod jeho dozorom.

     14. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré žiak na vyučovaní nepotrebuje. Škola nezodpovedá za stratu takýchto vecí.

     15.Keď žiak zistí stratu a rodič uzavrel poistnú zmluvu proti krádeži, oznámi to učiteľovi, na ktorého hodine stratu zistil. Ten zabezpečí spísanie zápisu o strate veci s povereným zamestnancom školy, ktorý vykoná ďalšie opatrenia.

     16. Počas vyučovania majú žiaci vypnuté mobilné telefóny.

     17. Pri vstupe a odchode dospelej osoby z učebne žiaci pozdravia na pokyn vyučujúceho. Na hodinách pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.

     18.Na interných koncertoch, verejných koncertoch, kultúrnych akciách, výstavách v galériách, divadlách, súťažiach dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho pedagóga a ostatných pedagogických zamestnancov. Rovnako dodržiavajú termín, miesto a čas sústredenia sa.

     19. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Prvú pomoc pri úraze poskytne vyučujúci. Škola bezprostredne po úraze zabezpečí:

     ·          odborné lekárske ošetrenie

     ·         informovanie rodiča

     ·         záznam o úraze

     20. Počas prestávky sa riadia žiaci pokynmi vyučujúceho.

     21. Žiaci neotvárajú okná bez prítomnosti vyučujúceho. Nie je dovolené z okien sa vykláňať a vykrikovať.

     22. Žiak bez vážnych dôvodov vyučovanie nevynecháva. Ak žiak nenavštevuje všetky hlavné povinné predmety prislúchajúce jeho štúdiu, triedny pedagóg pošle upomienku v elektronickej forme rodičovi, ak ani po tejto dieťa nezačne navštevovať hlavné predmety, pedagóg pošle rodičovi písomnú upomienku podpísanú riaditeľom, v ktorej bude uvedené podmienečné vylúčenie žiaka z daného študijného odboru. Ak ani po tejto upomienke žiak nezačne navštevovať hlavné predmety – bude nasledovne zo školy vylúčený.

     23. Ak žiak vynechá 1 krát bezdôvodne prípadne z ľahkovážnych dôvodov súťaž, ktorej sa škola zúčastňuje, v budúcnosti sa s jeho účasťou na súťažiach nemusí počítať. Rodič bude následne upovedomený školou prostredníctvom upomienky.

     24. Ak sa žiak 1 krát nezúčastní bezdôvodne, alebo z ľahkovážnych dôvodov vystúpenia, koncertu, v budúcnosti sa s jeho účasťou nemusí rátať. Rodič bude následne upovedomený školou prostredníctvom upomienky.

     25. Pred každou akciou školy, kde sa vyžaduje vycestovanie mimo mesta školy je potrebný súhlas rodiča o účasti žiaka na tomto podujatí.

     26. Žiaci majú zákaz fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky. V žiadnom prípade ich nesmú priniesť do školy ani na žiadne školské podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude posudzovať ako hrubé porušenie školského poriadku s následným prijatím prísnych opatrení.

     27. Za hrubé porušovanie školského poriadku sa bude tiež považovať i vedomé ubližovanie spolužiakom, vedomé poškodzovanie školského majetku a krádeže.


     Čl. 4
     Správanie sa žiakov cez prestávky

     1.Prestávky využívajú žiaci na presun z učebne do učebne a na prípravu na ďalší vyučovací predmet.

     2. Ak žiak príde na vyučovanie v časovom predstihu, správa sa na chodbe nehlučne a dbá o vlastnú bezpečnosť.

     3. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch alebo hádzať odpadky do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a inak znehodnocovať, znečisťovať, či ničiť prostredie školy i školského dvora. 

     4. Počas prestávok žiaci nevybiehajú z priestorov školy v prezuvkách. 

     5. Žiak je za seba zodpovedný na chodbách školy sám.

     Jeho povinnosťou je po výučbe čím skôr opustiť priestory školy.

      

     Čl. 5
     Odchod žiakov zo školy

     1. Po skončení vyučovacej hodiny si každý žiak očistí svoje pracovné miesto. Zo školy odchádza žiak bezprostredne po vyučovaní.

     2. Z vyučovania žiaci odchádzajú na pokyn vyučujúceho.

     3. V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú. Ak žiaka odvádza zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba, môžu sa navzájom čakať v priestoroch školy. Inak žiaci prichádzajú a odchádzajú  zo školy na vlastnú zodpovednosť.
      

     Čl. 6
     Starostlivosť o prostredie a majetok školy

     1. Žiak nesmie poškodzovať školskú budovu a jej vnútorné zariadenie. úmyselné poškodenie alebo aj poškodenie z nedbanlivosti je žiak povinný v plnej miere uhradiť.

     2. Učebnice, notový materiál, knihy a zošity každý žiak udržuje v čistote a je povinný zabrániť ich poškodeniu. Ak žiak v priebehu šk. roka poškodí školskú knihu, noty, musí zaplatiť podľa percentuálneho určenia. V prípade straty vypožičanej pomôcky je žiak povinný uhradiť ju v plnej výške.

     3. Ak žiak prechádza z našej školy na inú ZUŠ, vypožičané materiály pred odchodom vráti škole.

     4. Všetky vypožičané školské predmety (učebnice, nástroje, kostýmy, knihy, noty atď.)  vráti žiak škole na konci každého školského roka.

     5. Rôzny majetok  ZUŠ si žiak vypožičia na šk. rok proti podpisu.

     6. Žiaci LDO a TO majú povinnosť starať sa o kostým, ktorý je žiakovi ušitý a v prípade jeho straty musia zaplatiť jeho celú sumu. 
     -na konci školského roka žiaci TO a LDO majú povinnosť kostým, ktorý im škola dala vrátiť späť.
     -ak žiak vráti poškodený kostým – musí vyplatiť škodnú čiastku určenú školou.


     Čl. 7
     Bezpečnosť a ochrana zdravia

     1. Žiaci sú povinní dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia nielen vlastnej osoby ale aj spolužiakov.

     2. Žiakom je prísne zakázané fajčiť, piť alkoholické nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky. Porušenie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie správania žiaka.

     3. Žiaci sú povinní rešpektovať Metodické usmernenie MŠVVŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.

     4.Všetci zamestnanci dbajú na to, aby sa žiaci pohybovali po chodbách a schodišti pokojne, aby sa nenaháňali, neskákali po schodoch , ani inak neohrozovali svoju bezpečnosť

     5. Vyučujúci dbajú na to, aby žiaci nenosili do školy predmety ohrozujúce zdravie, taktiež žiadne cennosti. Za cennosti si zodpovedá dieťa samo.

     6. Každý pedagóg na rôznych akciách školy sa bude automaticky podieľať na dozore žiakov.

     7. Žiaci otvárajú okná a manipulujú so školským inventárom  len pod pedagogickým dozorom.

     8. Zistené nedostatky a poruchy sú zamestnanci povinný hlásiť riaditeľovi  školy a následne ich zapísať do zošita porúch. 

     9. Pri organizovaní podujatí mimo školy je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy.

     10. Pri úraze žiaka, postupuje pedagóg podľa pokynov v Prevádzkovom poriadku.

     11. Pri akciách školy môže mať pedagóg pod dozorom najviac 15 detí.

     12. V prípade celodenného podujatia je pracovník povinný vypracovať organizačné zabezpečenie akcie.

      

     Čl. 8
     Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

     1. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl, ktoré boli schválené MŠVVŠ SR dňa 29.01.2004 pod číslom 491/2003-091. 

     2.Za mimoriadny prejav aktivity, či úspech môže žiakovi škola udeliť :

     ·         Pochvalu triednym učiteľom pred kolektívom žiakov

     ·         Pochvalu riaditeľom školy pred kolektívom žiakov

     ·         Ocenenie riaditeľom školy pred kolektívom a udelenie diplomu, prípadne materiálnej odmeny, resp. zvýhodnenia nejakej z povinností tohto žiaka podľa uváženia riaditeľa.

     3.Za mimoriadne vzorné študentské výsledky a veľmi úspešné vykonanie záverečných skúšok, možno získať mimoriadnu odmenu, ktorú sa rozhodne udeliť riaditeľ v zmysle ním stanovenej hodnoty a formy.

     4.Za porušenie školského poriadku bude žiakovi uložené opatrenie na posilnenie disciplíny.

                      I. stupeň – slovné napomenutie vyučujúcim (za zabúdanie pomôcok, nepravidelnú dochádzku a prípravu na                                                vyučovanie)

     - informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK

     II. stupeň–napomenutie vyučujúcim v elektronickej a/alebo písomnej forme  rodičom a prostredníctvom ŽK (za vymeškávanie hlavných predmetov, závažnejšie porušenie školského poriadku). Vyrozumenie triedneho učiteľa.

     III. stupeň- pokarhanie triednym učiteľom a písomné informovanie rodiča.

      IV. stupeň - pokarhanie riaditeľom školy po schválení v PR a písomné informovanie rodiča.

      V. stupeň– zaslanie rodičom upomienky, či upozornenia (zároveň sa v tomto dokumente rodičom stanovia sankcie žiaka, prípadne opatrenia na danú situáciu)

     VI. stupeň- podmienečné vylúčenie zo školy

     VII. stupeň – vylúčenie žiaka zo školy

      Pri závažnom porušení školského poriadku je možné priamo uložiť opatrenie vyššieho stupňa.

     IV. NARIADENIA ŠKOLY

     1. Žiak je povinný uhradiť školné v stanovenom termíne:

     Do 15.10. – za mesiace: september – december
     Do 15.2. – za mesiace: január – jún

     2.      Žiak je povinný uhradiť poplatok RZ do 30. 01. za celý školský rok.

     3. Ak žiak z rôznych dôvodov nemôže pokračovať v štúdiu, je možné na konci polroka - k 31. januáru a k 30. júnu žiaka odhlásiť zo štúdia. Odhlásiť žiaka zo štúdia môže len zákonný zástupca prostredníctvom odhlášky, ktorú mu na vyžiadanie predloží triedny učiteľ. Dôvod odhlásenia: 

     a)z vážnych rodinných dôvodov
     b)zo zdravotných dôvodov
     c)z dôvodu odsťahovania sa
     d)z dôvodu problematického dochádzania

     4. Žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na konci polroka - k 31. januáru a k 30. júnu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu so súhlasom riaditeľa školy maximálne na dva školské roky.

     5. Žiak môže byť opätovne zaradený do štúdia /po prerušení štúdia/ po vykonaní
     komisionálnej skúšky.

     6. Zmeny v osobných údajoch žiaka je povinný nahlásiť zákonný zástupca učiteľovi 
     hlavného predmetu, prípadne riaditeľovi školy.

     7. Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy. Žiadosti rodičov písomnou formou môžu byť zohľadnené.

     V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     1. Školský poriadok schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy. 

     2. Ruší sa platnosť Školského poriadku z 2.9.2007

     3. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 02.9.2013. 

     4.O oboznámení sa s týmto poriadkom dávajú súhlas zamestnanci podpismi na prezenčnú listinu dodanú k tomuto dokumentu.

      

      

     Schválené Pedagogickou radou v Ružomberku, 26.8.2013

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje